சொல்லாத சோகம் யாரும் வெல்லாத வீரம்!!

இந்த பாடலை எப்போது கேட்டாலும் நெஞ்சின் ஆழத்தில் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத வலியை உண்டாக்கும்.

sollaatha soogam.w...


உணர்வூட்டும் வேறு பாடல்களுக்கு http://www.tamilcircle.net/ தளம் செல்லவும்.

0 comments: